Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Sport Medisch Centrum Flevoland, gevestigd te Lelystad, KvK-nummer 65184068, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


Artikel 3 – Betaling
Declaraties moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.


Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 6 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.


Artikel 5 – Prijzen
De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.


Artikel 6 – Prijsindexering
Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.


Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever
Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 8 – Intrekking opdracht

Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.


Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst
Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging door partijen. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan dienstverlener de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 10 – Levering
Levering van de goederen gebeurt op de plaats en het tijdstip die partijen bij het sluiten van de overeenkomst hebben afgesproken. Wordt geen plaats en/of tijd genoemd, dan vindt levering plaats op het tijdstip en de plaats waar dienstverlener de goederen ter beschikking stelt. Dienstverlener is niet verplicht om de goederen op een bepaalde tijd te leveren, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders is overeengekomen. Indien levering van goederen niet mogelijk blijkt, is opdrachtgever verplicht de daaraan verbonden extra kosten te betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.


Artikel 11 – Reclames

Opdrachtgever controleert de goederen bij ontvangst. Eventuele klachten met betrekking tot de goederen moeten binnen 8 dagen na levering, schriftelijk aan dienstverlener worden gemeld. Klachten over facturen moeten eveneens binnen 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk aan dienstverlener worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht de goederen en/of de factuur te hebben goedgekeurd. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde goederen. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en opdrachtgever tijdig heeft gereclameerd, dan zal dienstverlener de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, ter keuze van dienstverlener, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Dienstverlener is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door dienstverlener in rekening gebrachte honorarium voor de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door dienstverlener geleverde producten en/of materialen.


Artikel 13 – Overmacht
Dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, bedrijfsstoringen, transportproblemen, stroomstoringen, storingen in communicatiesystemen, brand, overstroming, natuurrampen, ongevallen, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van dienstverlener als bij derden van wie dienstverlener de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige omstandigheden, buiten de schuld of risicosfeer van dienstverlener ontstaan. Dienstverlener heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat dienstverlener zijn verbintenis had moeten nakomen.


Artikel 14 – Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, dienstverlener gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en dienstverlener zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen
Op elke overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met een overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar dienstverlener gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Afspraak maken

Heb je fysieke klachten of wil je maatwerk begeleiding binnen je fysieke doelen? Bij ons kan je voor de meeste zorg zonder verwijzing terecht!

  • check icon Multidisciplinair team van zorgprofessionals
  • check icon Expertise in sportrevalidatie, orthopedische revalidatie en leefstijlverandering
  • check icon Optimale faciliteiten voor herstel waaronder een eigen testlab en 300m2 fitness faciliteiten
Afspraak maken

Vergoeding zorgverzekeraar

Het Sport Medisch Centrum Flevoland biedt zowel specialistische zorg, multidisciplinaire zorg als fitness en leefstijlbegeleiding. Veel zorgdiensten worden vergoed vanuit uw verzekering waaronder sportgeneeskunde, gecombineerde leefstijlinterventie, fysiotherapie en diëtetiek.

Bekijk overzicht